Σύνδεση Τώρα Σύνδεση στη Βιβλιοθήκη μου   ·   Όλες οι Βιβλιοθήκες στο Bookia
Τι είναι το Bookia;   ·   Blog   ·                     ·   Επικοινωνία  
Πως γράφω κριτική; Είμαι Συγγραφέας Είμαι Εκδότης Είμαι Βιβλιοπώλης Live streaming / Video
Το Βιβλίο στη Βιβλιοθήκη μου
Εθνικολαϊκισμός
Η εξέγερση εναντίον της φιλελεύθερης δημοκρατίας
e-book Πολιτικές επιστήμες >> Κυκλοφορεί

Συγγραφέας: Roger Eatwell () Matthew Goodwin ()
Μεταφραστής: Οικονόμου, Ηρακλής (Oikonomou, Iraklis)
Εκδότης: Επίκεντρο
ISBN Εκδότης Έτος έκδοσης
978-618-204-114-7 Επίκεντρο 2021
Σχήμα Τόμοι Σελίδες
- - 336
Ένα βι­βλίο που μας βο­η­θάει να κα­τα­νο­ή­σου­με τους βα­θύ­τε­ρους λό­γους για την κοι­νω­νι­κή υπο­στή­ρι­ξη προς τα εθνι­κο­λα­ϊ­κι­στι­κά κόμ­μα­τα. Γραμ­μέ­νο από δύο ειδι­κούς στη με­λέ­τη αυτών των φαι­νο­μέ­νων, έκα­νε ιδι­αί­τε­ρη αίσθη­ση, πα­γκο­σμί­ως, με την ολι­στι­κή και ισορ­ρο­πη­μέ­νη προ­σέγ­γι­σή του.

Οι συγ­γρα­φείς ανα­λύ­ουν τέσ­σε­ρις κομ­βι­κές έν­νοι­ες: Δυ­σπι­στία, κα­τα­στρο­φή, στέ­ρη­ση, απο­ευ­θυ­γράμ­μι­ση.

–Η δυ­σπι­στία προς τους πο­λι­τι­κούς και τους θε­σμούς δη­μι­ουρ­γεί την αίσθη­ση με­τα­ξύ πολ­λών πο­λι­τών ότι δεν έχουν πλέ­ον φω­νή στην εθνι­κή συ­ζή­τη­ση.

–Η με­τα­νά­στευ­ση και η υπερ­βο­λι­κή εθνο­τι­κή αλ­λοί­ω­ση συμ­βάλ­λουν στη δη­μι­ουρ­γία έντο­νου φό­βου για την πι­θα­νή κα­τα­στρο­φή των κοι­νο­τή­των κα­θώς και της ιστο­ρι­κής ταυ­τό­τη­τας και των κα­θι­ε­ρω­μέ­νων τρό­πων ζω­ής της εθνι­κής ομά­δας.

–Οι πα­γκο­σμι­ο­ποι­η­μέ­νες οικο­νο­μί­ες έχουν προ­κα­λέ­σει έντο­να συ­ναι­σθή­μα­τα αυτού που οι ψυ­χο­λό­γοι απο­κα­λούν σχε­τι­κή στέ­ρη­ση ως απο­τέ­λε­σμα των αυξα­νό­με­νων ανι­σο­τή­των εισο­δή­μα­τος και πλού­του στη Δύ­ση και απώ­λεια της πί­στης σε ένα κα­λύ­τε­ρο μέλ­λον.

–Η απο­δυ­νά­μω­ση των δε­σμών με­τα­ξύ των πα­ρα­δο­σι­α­κών κυ­ρί­αρ­χων πο­λι­τι­κών κομ­μά­των και του λαού, είναι αυτό που απο­κα­λεί­ται απο­ευ­θυ­γράμ­μι­ση.

…Επι­δι­ώ­κου­με να επι­κε­ντρω­θού­με στις μα­κρο­χρό­νι­ες αιτί­ες της ανό­δου του εθνι­κο­λα­ϊ­κι­σμού με έναν τρό­πο που δεί­χνει εν­συ­ναί­σθη­ση αλ­λά όχι απα­ραί­τη­τα συ­μπά­θεια. Αυτό είναι κά­τι που λεί­πει πραγ­μα­τι­κά από μια επι­στη­μο­νι­κή βι­βλι­ο­γρα­φία που συ­νή­θως κα­τα­δι­κά­ζει όχι μό­νο συ­γκε­κρι­μέ­νους πο­λι­τι­κούς, όπως ο Τραμπ, αλ­λά και τον λα­ϊ­κι­σμό γε­νι­κό­τε­ρα. Το επι­χεί­ρη­μά μας υπο­νοεί ότι η προ­σέγ­γι­σή μας προ­σφέ­ρει μια κα­λύ­τε­ρη κα­τα­νό­η­ση των ση­μα­ντι­κών αλ­λα­γών που απαι­τού­νται για να αντι­με­τω­πι­στούν οι πολ­λα­πλές αιτι­ά­σεις που χα­ρα­κτη­ρί­ζουν τώ­ρα ένα ση­μα­ντι­κό τμή­μα της κοι­νής γνώ­μης στις φι­λε­λεύ­θε­ρες δη­μο­κρα­τί­ες…

Συζήτηση γενικά για το βιβλίο
Σημείωση: Εδώ συζητάμε γενικά για το βιβλίο, δεν είναι ο χώρος τής βαθμολόγησης ή της κριτικής μας για το βιβλίο.
Όλες οι σχέσεις του βιβλίου
Το ακολουθούν
0
Το έχουν
0
Το θέλουν
0
Αγαπημένο τους
0
Το δανείζουν
0
Το δάνεισαν
0
Το δανείστηκαν
0
Το διάβασαν
0
Το διαβάζουν
0
Το χαρίζουν
0
Το ανταλλάσσουν
0
``

Θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το Bookia;

Χρυσοί Υποστηρικτές
Ασημένιοι Υποστηρικτές
Χάλκινοι Υποστηρικτές
Με ενδιαφέρει να εμφανιστώ και εγώ στους Υποστηρικτές
Πηγή δεδομένων βιβλίωνΧορηγοί επικοινωνίας


Κοινωνικά δίκτυα