Σύνδεση Τώρα Σύνδεση στη Βιβλιοθήκη μου   ·   Όλες οι Βιβλιοθήκες στο Bookia
Τι είναι το Bookia;   ·   Blog   ·                     ·   Επικοινωνία  
BookiaTV!
Πως γράφω κριτική; Είμαι Συγγραφέας Είμαι Εκδότης Είμαι Βιβλιοπώλης Live streaming / Video
 

Το Bookia αναζητά μόνιμους συνεργάτες σε κάθε πόλη τής χώρας για την ανάδειξη τής τοπικής δραστηριότητας σχετικά με το βιβλίο.

Γίνε συνεργάτης τού Bookia στη δημοσίευση...

- Ρεπορτάζ.
- Ειδήσεις.
- Αρθρογραφία.
- Κριτικές.
- Προτάσεις.

Επικοινωνήστε με το Bookia για τις λεπτομέρειες.
«Αναζητώντας πρότυπο δημοκρατίας για το σήμερα», του Θεόδωρου Στάθη, στο 47ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο
Διαφ.

«Αναζητώντας πρότυπο δημοκρατίας για το σήμερα», του Θεόδωρου Στάθη
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου - 9:30 μμ
47ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο, σκηνή «Ο. Ελύτης»

Η μετάδοση (live streaming) γίνεται από τη Streamia.

Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β), οι εκδόσεις Κάκτος και ο πρώην υπουργός Θεόδωρος Στάθης, παρουσιάζουν το βιβλίο «Αναζητώντας πρότυπο δημοκρατίας για το σήμερα», την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30, στο χώρο εκδηλώσεων του 47ου Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο και στη σκηνή «Ο. Ελύτης».

Για το βιβλίο και το θέμα του μιλούν::

Τη συζήτηση συντονίζει η εκπαιδευτικός Φωτεινή Τοζακίδου.

Θεόδωρος Στάθης

Η χρε­ο­κο­πί­α της χώ­ρας μας αύ­ξη­σε τους α­διά­φο­ρους πο­λί­τες. Ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ροι πι­στεύ­ουν πως, ό­ποιο κόμ­μα κι αν έρ­θει στην ε­ξου­σί­α, η α­νι­σό­τη­τα και η α­δι­κί­α θα εί­ναι οι πρωτα­γω­νι­στές, ό­πως και πριν. Το ρεύ­μα των α­διά­φο­ρων με­γα­λώ­νει. Ό­λο και λι­γό­τεροι πι­στεύ­ουν ό­τι η συμ­με­το­χή τους στα κοι­νά θ’ αλ­λά­ξει το κα­θε­στώς. Μέρα με τη μέ­ρα ε­δραιώ­νε­ται έ­να κλί­μα πλή­ρους α­πό­γνω­σης, ό,τι α­κρι­βώς χρειάζε­ται για να βλα­στή­σουν οι διά­φο­ροι σω­τή­ρες που θα μας προ­στα­τεύ­σουν α­πό τα πά­μπολ­λα δει­νά μας. Δυ­στυ­χώς το χι­τλε­ρι­κό κα­θε­στώς, προϊ­όν της Δη­μο­κρα­τί­ας της Βα­ϊ­μά­ρης, θυ­μί­ζει ό­λο και σε λι­γό­τε­ρους πό­σα δει­νά προ­μη­νύ­ο­νται.

Δη­μο­κρα­τι­κά πο­λι­τεύ­μα­τα, σύμ­φω­να με τα συ­ντάγ­μα­τά τους, υ­πάρ­χουν αρ­κε­τά στον πλα­νή­τη. Δη­μο­κρα­τι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα δεν βλέ­που­με. Η πα­γκό­σμια κα­τα­νομή του πα­ρα­γό­με­νου πλού­του α­πο­τε­λεί την α­πό­δει­ξη. Κα­λές προ­θέ­σεις αρ­χόντων μπο­ρεί να υ­πάρ­χουν, αλ­λά τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα α­πο­δει­κνύ­ουν πως αυ­τές δεν αρ­κούν. Το πρό­βλη­μα πη­γά­ζει α­πό τη δο­μή (σύν­θε­ση και ορ­γά­νω­ση) των θε­σμών του δη­μο­κρα­τι­κού πο­λι­τεύ­μα­τος, η ο­ποί­α πα­ρά­γει πολ­λές φο­ρές λει­ψούς και κα­κούς νό­μους και ε­κτε­τα­μέ­νη μη ε­φαρ­μο­γή τους.

Στο βι­βλί­ο αυ­τό προ­τεί­νε­ται μια λύ­ση του προ­βλή­μα­τος για το σή­με­ρα...

Περισσότερες πληροφορίες:

Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.)
Τηλ: 210 3303942, 2103302523
Σελίδα στο facebook του ΣΕΚΒ
Facebook event του Φεστιβάλ
Media/Press kit

 
 

Θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το Bookia;

Χρυσοί Υποστηρικτές
Ασημένιοι Υποστηρικτές
Χάλκινοι Υποστηρικτές
Με ενδιαφέρει να εμφανιστώ και εγώ στους Υποστηρικτές
Χορηγοί επικοινωνίας


Κοινωνικά δίκτυα