Σύνδεση Τώρα Σύνδεση στη Βιβλιοθήκη μου   ·   Όλες οι Βιβλιοθήκες στο Bookia
Τι είναι το Bookia;   ·   Blog   ·                     ·   Επικοινωνία  
Πως γράφω κριτική; Είμαι Συγγραφέας Είμαι Εκδότης Είμαι Βιβλιοπώλης Live streaming / Video
 

Το Bookia αναζητά μόνιμους συνεργάτες σε κάθε πόλη τής χώρας για την ανάδειξη τής τοπικής δραστηριότητας σχετικά με το βιβλίο.

Γίνε συνεργάτης τού Bookia στη δημοσίευση...

- Ρεπορτάζ.
- Ειδήσεις.
- Αρθρογραφία.
- Κριτικές.
- Προτάσεις.

Επικοινωνήστε με το Bookia για τις λεπτομέρειες.
«Η αιωνιότητα της στιγμής», του Μιχάλη Παπαδόπουλου, στη Θεσσαλονίκη

Γράφει: Παναγιώτης Σιδηρόπουλος

Δευτέρα 14/11ου - 7:00' μμ
Παρουσίαση του βιβλίου «Η αιωνιότητα της στιγμής», του Μιχάλη Παπαδόπουλου, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Το βιβλίο «Η αιωνιότητα της στιγμής».
Ο συγγραφέας Μιχάλης Παπαδόπουλος.
Οι Εκδόσεις Επίκεντρο.

Οι Εκδόσεις Επίκεντρο παρουσιάζουν στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, το βιβλίο του Μιχάλη Παπαδόπουλου,

«Η αιωνιότητα της στιγμής»

Με την υποστήριξη του #BookiaApp.
Το κατέβασες;

Για το βιβλίο και το θέμα του μιλούν:

Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος & συγγραφέας, Κώστας Μπλιάτκας.

«Γράψε την #κριτική σου στο Bookia!»
Σχολίασε στο Bookia αυτό το βιβλίο και γενικά τα βιβλία που διαβάζεις! (μάθε πως). Βοήθησε να αναδειχθούν τα βιβλία που αξίζουν να διαβαστούν.

Μιχάλης Παπαδόπουλος, Η αιωνιότητα της στιγμής, Εκδόσεις Επίκεντρο

«Τα γη­ρα­τειά για τους πολ­λούς δεν είναι πό­λε­μος, είναι μα­κε­λειό». Στη­ρίγ­μα­τα στις δύ­σκο­λες ώρες η οικο­γέ­νεια, οι φί­λοι, οι ανα­μνή­σεις. Ο θά­να­τος όμως κα­ρα­δο­κεί. Τυ­χε­ροί όσοι «φεύ­γουν» ομα­λά. Άτυ­χοι όσοι «χά­νο­νται» νω­ρίς, σε πο­λέ­μους, επι­δη­μί­ες, από αρ­ρώ­στι­ες. Προ­βλη­μα­τί­ζει το Επέ­κει­να. Κα­τα­φυ­γή η πί­στη, για όσους πι­στεύ­ουν. Δεν είναι εύκο­λη η ανα­ζή­τη­ση για τους υπό­λοι­πους. Έν­στι­κτο και πί­στη δεν φαί­νε­ται να εναρ­μο­νί­ζο­νται με την επι­στή­μη. Απο­τέ­λε­σμα να εξα­κο­λου­θεί να πλα­νι­έ­ται η αμ­φι­βο­λία. Ανά­σα στην κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα της ζω­ής η ύπαρ­ξη στιγ­μών ευτυ­χί­ας.

Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος γεν­νή­θη­κε το 1936 στη Δρά­μα. Σπού­δα­σε Πο­λι­τι­κός Μη­χα­νι­κός στο ΑΠΘ. Δού­λε­ψε για μια δε­κα­ε­τία ως ελεύ­θε­ρος επαγ­γελ­μα­τί­ας στη Δυ­τι­κή Μα­κε­δο­νία. Στη συ­νέ­χεια εκ­πό­νη­σε το δι­δα­κτο­ρι­κό του στο Άα­χεν της Γερ­μα­νί­ας. Με­τά τη Με­τα­πο­λί­τευ­ση επέ­στρε­ψε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη όπου και εξε­λέ­γη κα­θη­γη­τής στο Τμή­μα Πο­λι­τι­κών Μη­χα­νι­κών (1976). Δι­ε­τέ­λε­σε Κο­σμή­το­ρας της Πο­λυ­τε­χνι­κής Σχο­λής (1988-1994), Αντι­πρύ­τα­νης (1994-1997) και Πρύ­τα­νης (1997-2003). Συ­γκλη­τι­κός για 15 συ­νε­χό­με­να χρό­νια. Για το έρ­γο του έχει τι­μη­θεί, με­τα­ξύ άλ­λων, από το Πα­νε­πι­στή­μιο του Κά­ρο­λου της Πρά­γας το 1998, «για την καλ­λι­έρ­γεια των γραμ­μά­των και του αν­θρω­πι­σμού σε πα­γκό­σμια κλί­μα­κα». Τι­μή­θη­κε ακό­μη από τον Πρό­ε­δρο της Ομο­σπον­δι­α­κής Δη­μο­κρα­τί­ας της Γερ­μα­νί­ας, με την απο­νο­μή του «με­γά­λου σταυ­ρού αξί­ας» σε «ανα­γνώ­ρι­ση των δι­α­κε­κρι­μέ­νων υπη­ρε­σι­ών που προ­σέ­φε­ρε στην ανά­πτυ­ξη των ελ­λη­νο­γερ­μα­νι­κών επι­στη­μο­νι­κών σχέ­σε­ων». Είναι η με­γα­λύ­τε­ρη δι­ά­κρι­ση που μπο­ρεί να απο­δο­θεί σε μη Γερ­μα­νό πο­λί­τη. Εκτός των πα­νε­πι­στη­μι­α­κών συγ­γραμ­μά­των και των πο­λυ­ά­ριθ­μων επι­στη­μο­νι­κών δη­μο­σι­εύ­σε­ων, έχουν εκ­δο­θεί από τις εκ­δό­σεις Ια­νός και δύο δο­κί­μιά του με τίτ­λους Με­τά το Αμ­φι­θέ­α­τρο (2000) και Με μο­λύ­βι και χαρ­τί (2004). Ομό­τι­μος κα­θη­γη­τής από το 2003. Δι­ε­τέ­λε­σε Πρό­ε­δρος του Παι­δα­γω­γι­κού Ιν­στι­τού­του (2004-2006) και Πρύ­τα­νης του Πα­νε­πι­στη­μίου Frederick της Κύ­πρου (2006-2008). Είναι πα­ντρε­μέ­νος από το 1964 με τη Βι­ο­λέτ­τα και έχουν δύο παι­διά, τον Άγι και τη Χά­ρις-Όλ­γα.

 
 
``

Θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση από το Bookia;

Χρυσοί Υποστηρικτές
Ασημένιοι Υποστηρικτές
Χάλκινοι Υποστηρικτές
Με ενδιαφέρει να εμφανιστώ και εγώ στους Υποστηρικτές
Πηγή δεδομένων βιβλίωνΧορηγοί επικοινωνίας


Κοινωνικά δίκτυα